Επιδοτούμενα προγράμματα

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ίδρυση & την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Σ.Ε.Σ (Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020. Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνεται (μετά της Δανίας και της Γερμανίας). H έγκαιρη έγκριση διασφαλίζει την προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα. Πρόκειται για επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, συνολικού ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των σχεδίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Με προτεραιότητα την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο του νέου ΕΣΠΑ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ:

 • Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.

Σε αυτό προστίθενται:

 • οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 682 εκ. € από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα
 • οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 289,6 εκ. €
 • οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 351 εκ. €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: περίπου 20,8 δις €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: περίπου 26 δις. Ευρώ.

Το σύνολο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. €. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δισ. € που αναμένεται να κατανεμηθούν στη χώρα και τις Περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».

Βασική επιδίωξη είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. Τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επτά Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια)

1.«Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».

Προϋπολογισμός: 3,64 δις ευρώ (Δημοσία Δαπάνη 4,55 δις ευρώ)

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25 % των πόρων. Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020) είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως:

 • Τουρισμός
 • Αγροδιατροφικός τομέα
 • Logistics
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Φάρμακα-Υγεία
 • Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός
 • Υλικά - Κατασκευές

2.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»

Προϋπολογισμός: 1,9 δις. Ευρώ (Δημοσία Δαπάνη 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις. (Δημοσία Δαπάνη 0,214) για απασχόληση νέων.

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 • Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων
 • Κουπόνια ανέργων
 • Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους
 • Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 • Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου
 • Απασχόληση νέων

3.«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Προϋπολογισμός: 3,5 δις. ευρώ (Δημοσία Δαπάνη 4,2 δις.).

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ως προς τον τομέα του περιβάλλοντος συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.

 • Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
 • Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
 • Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα,
 • Διαχείριση αποβλήτων,
 • Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ,
 • Βελτίωση του πλαισίου άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, την ενέργεια και την πράσινη οικονομία.

4.«Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»

Προϋπολογισμός: 0,38 δις. Ευρώ (Δημοσία Δαπάνη 0,47 δις ευρώ). Ολοκληρωμένη στρατηγική αλλαγών σε οριζόντιους τομείς που διαπερνούν τις δομές και αφορούν πολλά Υπουργεία ταυτόχρονα. Στόχος να αντιμετωπιστούν προβλήματα οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου, με ζητούμενο την ταυτόχρονη βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στα Υπουργεία. Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας έιναι:

 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α.
 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας
 • Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης
 • Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός: 4,2 δις. Ευρώ (Δημοσία Δαπάνη περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων 1,2 δις. (Δημοσία Δαπάνη περίπου 1,5 δις €) μέσω ΠΕΠ (Περιφερειακών Επιχειρησιακών Ποργραμμάτων). Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα στοχεύουν:

 • σε επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • στην στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
 • στην στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • στην στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • στην διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
 • στην υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι)

Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 389 εκ. € (Δημοσία Δαπάνη 523 εκ. €). Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος είναι:

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία,
 • Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας,
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

7. «Τεχνική Βοήθεια»

Προϋπολογισμός: 0,32 δις. Ευρώ (Δημοσία Δαπάνη περίπου 0,39 δις €). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» αναμένεται να διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας που θα χρηματοδοτηθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Για την εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου, το ΕΠ βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Τεχνική Βοήθεια χρηματοδοτεί δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, δημοσιονομικού ελέγχου, μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων.

Δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προϋπολογισμός: 5,2 δις. ευρώ (Δημοσία Δαπάνη 6,75 δις €)

 • Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22 στο 35 %.
 • Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
 • Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 • Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα
 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες