Επιδοτούμενα προγράμματα

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ίδρυση & την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Πρόγραμματα άμεσης διαχείρισης από την Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200 000 επιχειρήσεις.

Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή κλάδου. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά είδη χρηματοδότησης: Δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια και άλλα.

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;

Οι άμεσες επιχορηγήσεις από την Επιτροπή:

 • αποτελούν συμπληρωματική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί εξολοκλήρου έργα
 • έχουν ως στόχο την εξισορρόπηση δαπανών και εσόδων ενός έργου και, συνεπώς, δεν μπορούν να αποφέρουν κέρδη στον δικαιούχο της επιχορήγησης
 • δεν μπορούν να χορηγούνται αναδρομικά για έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί
 • χορηγούνται στη βάση μιας επιχορήγησης για κάθε ένα έργο.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Οι επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί (επιχειρηματικές ενώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμβουλοι, κ.λπ) που εκτελούν έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ. Τα έργα πρέπει να είναι διακρατικού χαρακτήρα, να έχουν μελετηθεί καλά και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Ενδειτκικά παρατίθενται τα κύρια χρηματοδοτικά προγράμματα άμσεης διαχείρισης της Ε.Ε

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 | HORIZON 2020

«Ορίζοντας 2020» ονομάζεται το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία. Στηρίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την αξιοποίησή της στην αγορά, με επικέντρωση στις εξαιρετικές προτάσεις ασχέτως γεωγραφικής θέσης. Χωρίζεται σε τρεις πυλώνες που αντιστοιχούν στις βασικές του προτεραιότητες:

1. Επιστημονική αριστεία: Ο πυλώνας της επιστημονικής αριστείας στηρίζει την παγκόσμιας εμβέλειας επιστημονική πρόοδο στην Ευρώπη, με την ανάπτυξη, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλαντούχων ερευνητών και τη στήριξη της ανάπτυξης των βέλτιστων ερευνητικών υποδομών. Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε διαθέτει συνολικά χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 24,441 δισ. €

Συνολική χρηματοδότηση για το 2014-2020 δις. €
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έρευνα αιχμής από τις καλύτερες μεμονωμένες ομάδες 13,095
Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες | Συνεργατική έρευνα για την ανάπτυξη νέων τομέων καινοτομίας 2,696
Δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA) | Ευκαιρίες για κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη 6,162
Ερευνητικές υποδομές | Εξασφάλιση της πρόσβασης σε υποδομές παγκοσμίου επιπέδου 2,488

2. Βιομηχανική υπεροχή: Ο πυλώνας Βιομηχανικής υπεροχής υποστηρίζει βασικές τεχνολογίες όπως τη μικροηλεκτρονική και την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή σε όλο το εύρος των υφισταμένων και αναδυομένων τομέων. Στοχεύει επίσης στην προσέλκυση περισσό-τερων ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) και στη στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ στην Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε διαθέτει συνολικά χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 17,015 δισ. €

Συνολική χρηματοδότηση για το 2014-2020 δις. €

Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEIT–Leadership in enabling & industrial technologies), (ΤΠΕ, νανοτεχνολογίες, υλικά, βιοτεχνολογία, παραγωγή, διάστημα)

7,472
Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου | Μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου 2,842
Καινοτομία στις ΜΜΕ Προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας σε όλους τους τύπους των ΜΜΕ 0,616

3. Κοινωνικές προκλήσεις: Οι Κοινωνικές Προκλήσεις υποστηρίζουν την Ε&Κ σε τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον και τις μεταφορές που έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και την ευρύτερη κοι-νωνία. Αυτός ο πυλώνας συνεισφέρει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων λύσεων προερχόμενων από διεπιστημονικές συνεργασίες, που συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε διαθέτει συνολικά χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 29,679 δισ. €

Συνολική χρηματοδότηση για το 2014-2020 δις. €
Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευημερία 7,472
Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοπονία, θαλάσσια/ναυτιλιακή/ενδοχώρια έρευνα για τα ύδατα και τη βιο-οικονομία 3,851
Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 5,931
Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές 6,339
Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα πόρων και τις πρώτες ύλες 3,081
Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες 1,310
Ασφαλείς κοινωνίες 1,695

Παράλληλα με τους τρεις πυλώνες που περιγράφονται ανωτέρω, δυο ειδικοί στόχοι έχουν επίσης οριστεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Συνολική χρηματοδότηση για το 2014-2020 δισ. €
Ειδικός στόχος: Επέκταση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής 0,816
Ειδικός στόχος: Επιστήμη με την κοινωνία για την κοινωνία 0,462

Το «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ. Θα οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. Σχεδόν 80 δις EUR θα διατεθούν σε μορφή χρηματοδότησης για μια επταετία (2014–2020) — πλέον των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.

 

COSME (Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων | Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)

«COSME» ονομάζεται το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την περίοδο 2014 έως 2020, και έχει προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμύρια EUR. Θα στηρίξει τις ΜΜΕ σε τέσσερις τομείς:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση: Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος COSME είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ σε διάφορες φάσης του κύκλου ζωής τους: ίδρυση, επέκταση ή μεταβίβαση της.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές: Το πρόγραμμα COSME παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά της ΕΕ και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αγορές εκτός ΕΕ.
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα: Το COSME υποστηρίζει την εμφάνιση ανταγωνιστικών, εμπορικά δυνατών βιομηχανιών, βοηθώντας τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να ενσωματωθούν σε νέες αξιακές αλυσίδες. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός.
 • Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος: Το COSME στηρίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 μέσω ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν κινητικότητα με ανταλλαγές προσωπικού , έρευνα, διάδοση βέλτιστων πρακτικών και πιλοτικά έργα σε τομείς όπως η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, η καθοδήγηση ή η ανάπτυξη υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης για νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των γυναικών και των έμπειρων επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ.

Το πρόγραμμα COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος COSME αφιερώνεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του COSME αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του προγράμματος COSME καλύπτουν την περίοδο από το 2014 έως το 2020 καιο προϋπολογισμός τους προβλέπεται να ανέλθει σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ΕΤΑΕ έχει ως στόχο να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω επιλεγμένων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που επιλέγονται από το ΕΤΑΕ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

 

LIFE

«LIFE» ονομάζεται το μόνο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Με προϋπολογισμό 3,4 δισεκατομμυρίων EUR, ο γενικός στόχος του LIFE είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ.

 

 

 

Το πρόγραμμα LIFE έχει συγκεκριμένα τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
 • να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων
 • να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Στρατηγική καθώς και σχετικών ενωσιακών στρατηγικών και σχεδίων για το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι γενικοί στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων υποπρογραμμάτων:

α) το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», με συνολικό προϋπολογισμό 2,6 δις €. Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
 • Φύση και Βιοποικιλότητα
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

β) το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», με συνολικό προϋπολογιμό 864 εκατ. €. Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας:

 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Τα ολοκληρωμένα έργα έχουν στόχο την υλοποίηση σχεδίων ή στρατηγικών σχετικών με τη φύση, το νερό, τα απόβλητα και τον αέρα σε μεγάλη εδαφική κλίμακα. Συμπληρωματική χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα έργα LIFE μπορούν να αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή.

 

Δημιουργική Ευρώπη | CREATIVE EUROPE

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,54 δισεκατομμύρια EUR. Το πρόγραμμα βοηθά και τους δυο τομείς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης. Επίσης τους επιτρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Το σημαντικό είναι ότι προσφέρει νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό σε αυτούς τους τομείς. Το πρόγραμμα αποτελείται από:

 • το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA αφιερω-μένο στους οπτικοακουστικούς δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς.
 • το επιμέρους πρόγραμμα «Culture» για τους μη-οπτικοακουστικούς δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς.
 • ένα διατομεακό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει ένα μηχανισμό εγγυοδοσίας 121 εκατομμυρίων EUR για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που παρέχει στις σχετικές ΜΜΕ ευκαιρίες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα:

 • Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.
 • Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιωσιμή και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.
 • Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση.
 • Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια
 • Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και Culture.

Τι υποστηρίζει:

 • Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
 • Δίκτυα που βοηθούν τους ποιλιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητας τους.
 • Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές στις αγορές ολοκλήρωσης της Ε.Ε
 • Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγλεματίες του οπτικουακουστικού τομέα.
 • Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινούμενων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και άλλες πλατφόρμες.
 • Διανομή και πωλήσεις οπτικοασκουστικών έργων εντός και εκτός της Ευρώπης.
 • Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις Ευρωπαϊκές κινηματογραφικέ ταινίες.
 • Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.

 

EaSI (Employment and Social Innovation |Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο για την προώθηση ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, με την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ο συνολικός του προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 919 εκατομμύρια EUR.

Το EaSI έχει τρεις άξονες:

 

 • τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών μέσω του άξονα PROGRESS
 • την κινητικότητα στην εργασία μέσω του άξονα EURES,
 • την πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω του άξονα Μικροχρηματοδότησης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Ο άξονας PROGRESS (61 % του προϋπολογισμού) βοηθάει τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν τις πολιτικές σε τρεις τομείς:

 • στην απασχόληση, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων,
 • στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και αποτροπή της φτώχειας,
 • στις συνθήκες εργασίας.

Ο άξονας EURES (18 % του προϋπολογισμού) έχει στόχο την ενίσχυση του EURES, ενός Ευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματικής κινητικότητας το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, καθοδήγησης και πρόσληψης σε εργοδότες και όσους αναζητούν εργασία. Καλύπτει τους εξής τομείς:

 • διαφάνεια ως προς τις κενές θέσεις εργασίας,
 • αιτήσεις για εργασία
 • ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διαδικασία πρόσληψης,
 • διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

Ο άξονας Μικροχρηματοδότησης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (21 % του προϋπολογισμού) στηρίζει:

 • μικροπιστώσεις και μικροδάνεια για ευάλω-τες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες