Επιδοτούμενα προγράμματα

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ίδρυση & την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Επενδυτικός Νόμος

Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4887/2022) είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Τα καθεστώτα ενισχύσεων έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022) είναι επιγραμματικά τα παρακάτω

A/A ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
2 Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.
3 Νέο Επιχειρείν Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.
4 Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Τεύχος A’ 16/04.02.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 Μετάβασης (ΠΔΑΜ), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.
5 Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.
6 Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
7 Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
8 Επιχειρηματική εξωστρέφεια Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
9 Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
10 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
11 Μεγάλες επενδύσεις Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.
12 Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
13 Επιχειρηματικότητα 360ο Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22,
 • ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται:

 • επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 • οι προβληματικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
 • Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,
 • επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν

§

§ Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Τα ποσοστά ενίσχυσης προσδιορίζονται ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος του φορέα επένδυσης σύμφωνα με τον υφιστάμενο Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ 50% 60% 70%
ΔΡΑΜΑ 50% 60% 70%
ΈΒΡΟΣ 50% 60% 70%
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ 50% 60% 70%
ΞΑΝΘΗ 50% 60% 70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50% 60% 70%
ΗΜΑΘΙΑ 50% 60% 70%
ΚΙΛΚΙΣ 50% 60% 70%
ΠΕΛΛΑ 50% 60% 70%
ΠΙΕΡΙΑ 50% 60% 70%
ΣΕΡΡΕΣ 50% 60% 70%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 50% 60% 70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 50% 50% 50%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 50% 50% 50%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 50% 50% 50%
ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50% 60% 70%
ΆΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 50% 60% 70%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 50% 60% 70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ 50% 60% 70%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 50% 60% 70%
ΗΛΕΙΑ 50% 60% 70%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ 60% 70% 75%
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ 60% 70% 75%
ΧΙΟΣ 60% 70% 75%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 50% 60% 70%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 50% 60% 70%
ΦΛΩΡΙΝΑ 50% 60% 70%
ΓΡΕΒΕΝΑ 50% 60% 70%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 40% 50% 60%
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40% 50% 60%
ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 40% 50% 60%
ΛΕΥΚΑΔΑ 40% 50% 60%
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 50% 60% 70%
ΛΑΣΙΘΙ 50% 60% 70%
ΡΕΘΥΜΝΟ 50% 60% 70%
ΧΑΝΙΑ 50% 60% 70%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 40% 50% 60%
ΒΟΙΩΤΙΑ 40% 50% 60%
ΕΥΒΟΙΑ 40% 50% 60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 40% 50% 60%
ΦΩΚΙΔΑ 40% 50% 60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 40% 50% 60%
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 40% 50% 60%
ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%
ΑΡΚΑΔΙΑ ΛΟΙΠΟΙ 40% 50% 60%
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 40% 50% 60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 40% 50% 60%
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0%
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0%
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15% 25% 35%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45%
ΔΥΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 25% 35% 45%

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
Ελάχιστος Π/Υ κόστος επενδυτικού σχεδίου 1.000.000,00€ 500.000,00€ 250.000,00€ 100.000,00€ 50.000,00€

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ.Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014) και οι ακόλουθοι:

 

Αρχική επένδυση (άρθρο 2 παρ. 49 Γ.Α.Κ.)

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σ΄ αυτή, ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

β. Η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. 51 Γ.Α.Κ.)

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση.

β. Η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά.

Ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα: Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (L 393) (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.).

Έναρξη εργασιών: Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.).

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

1. Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία

2. Δευτερογενής Τομέας:

 • Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 που αναφέρονται στις εξαιρέσεις

3. Στον τομέα Αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι κλάδοι:

 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης (υπό προϋποθέσεις)
 • Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων (υπό προϋποθέσεις)

4. Στον τομέα του Τουρισμού:

 • Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων,
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, (υπό προϋποθέσεις)
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό προϋποθέσεις
 • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού,
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό προϋποθέσεις
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) χαρακτηρισμένες ορεινές περιοχές, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
 • εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού.

5. Στον Τριτογενή Τομέα των Υπηρεσιών:

 • Εκδοτικές δραστηριότητες (εντύπων, λογισμικού κ.α)
 • Υπηρεσίες παραγωγής, προβολής, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων

Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. (Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων)

Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι:

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια για:

 • τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης,
 • την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία,
 • για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας

Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών & Δραστηριότητες μουσείων

Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για:

 • Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και
 • Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.

Στον τομέα του Χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για:

 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών)
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή
 • Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων

Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, κατ` εξαίρεση και με προϋποθέσεις, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:

 • μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW
 • μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 • υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)
 • παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα είδη και οι εντάσεις κινήτρων των 13-καθεστώτων ενίσχυσης που προκηρύσσονται:

 

A/A ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μικρές – Πολύ Μικρές Μεσαίες - Μεγάλες
1 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε -

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

-Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

-περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε(Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
2 Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων. ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε(Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
3 Νέο Επιχειρείν Επιχορήγηση 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 5.000.000 €
Χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
4 Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Επιχορήγηση 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε(Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) έως το ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος
Φοροαπαλλαγή 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 100% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
5 Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε(Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
6 Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που: 1. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: 1.1. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 1.2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 1.3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και 1.4. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 1.5.που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 2.Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 3.Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. (90% του Χ.Π.Ε) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000€ με την επιφύλαξη μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
7 Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που: 1. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: 1.1. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 1.2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 1.3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και 1.4. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 2. Υλοποιούνται: 2.1. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 2.2. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. (90% του Χ.Π.Ε) 3. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε -
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
8 Επιχειρηματική εξωστρέφεια Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
9 Επιχειρηματική εξωστρέφεια Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χ.Π.Ε) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
10 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χ.Π.Ε) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
11 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χ.Π.Ε) Εναλλακτικά μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) 10.000.000 € / 20.000.000 € στην περίπτωση της Φορ. Απαλλαγής
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
12 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων ΑΜΕΣΗ Γ.Δ.Ι.Ε (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
13 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Επιχορήγηση 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε - Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χ.Π.Ε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Γ.Δ.Ι.Ε, Δ.Ι.Ε.Υ.Ε. τομέα Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Π. των Περιφερειών 10.000.000 €
Φοροαπαλλαγή 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε 80% ΤΟΥ Χ.Π.Ε

 

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

 

 


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τα καθεστώτα ενίσχυσης που είναι σε ισχύ, νοούνται οι κάτωθι:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις,

 

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

 

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

 

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

 

ββ. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

 

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζονται με σαφήνεια στην προκήρυξη του κάθε καθεστώτος ενίσχυσης:

 

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.):

· Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.).

· Οι δαπάνες εκκίνησης αφορούν σε επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση ή νεοσύστατων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

· Οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 Γ.Α.Κ.).

· Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στον Γ.Α.Κ.: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.).

· Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,

· Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.).

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

6. Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 36 Γ.Α.Κ.).

· Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν στην υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος υπό προϋποθέσεις

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

7. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

8. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.)

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από Α.Π.Ε. για ιδία χρήση υπό προϋποθέσεις.

· Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από Α.Π.Ε. ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, υπό προϋποθέσεις.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

11. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.).

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων

13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

14. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 Γ.Α.Κ.).

· Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

· Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.

· Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

· Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση με ένταση της ενίσχυσης 50% των επιλέξιμων δαπανών

· Εργαζόμενοι με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης 75% των επιλέξιμων δαπανών

· Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία, με ένταση της ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

· Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής

Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,

υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, μπορεί, επίσης, να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

 

Δείτε εδώ τον συνοπτικό οδηγό του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022