Η εταιρεία ANADRASIS

Υψηλή εξειδίκευση πολυετής εμπειρία

Πολιτική Ποιότητας

Στόχος της επιχείρησης είναι οι ολοκληρωμένες, καινοτόμες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που συνδυάζουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικά, αδειοδοτικά και επενδυτικά θέματα, ικανότητες οικονομικών συναλλαγών, επαγγελματισμό και ισχυρή επιχειρηματική δεοντολογία. Στόχος της εταιρείας, μέσω του τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και των εργαλείων λογισμικού υψηλών επιδόσεων που διαθέτει, να παρέχει:

  • Ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες υπηρεσίες
  • Διασφαλισμένες, υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες προς το υφιστάμενο και δυνητικό της πελατολόγιο

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 με κύριο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει με απόλυτη δέσμευση στην ποιότητα και την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, η Εταιρεία υλοποιεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που βασίζεται στα παρακάτω:

  • Καθορισμός σαφών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού
  • Προσδιορισμός και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση απρόσκοπτης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
  • Δημιουργία και διατήρηση ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
  • Διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των εργαζομένων της
  • παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων, ανατροφοδότηση και αναθεώρηση τους, όπου απαιτείται