Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Επιχειρησιακός & Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακός & Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η ANADRASIS αξιοποιώντας την υψηλή εξειδίκευση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

  • Διαμόρφωση Στρατηγικής και εκπόνηση Στρατηγικών Επιχειρηματικών Σχεδίων,
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
  • Εκπόνηση Μελετών για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης Σχεδίων Ανάπτυξης
  • Διενέργεια και εκπόνηση εκθέσεων Τεχνοδιάγνωσης / Συγκριτικής Αξιολόγησης
  • Οργανωτικός και Λειτουργικός ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR)
  • Εκπόνηση Σχεδίων Marketing (Marketing Plans)