Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων

Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων

Η ANADRASIS διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσια στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών έργων, με σκοπό την ανάπτυξη ή αναβάθμιση των λειτουργιών τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, τον λειτουργικό και οργανωτικό τους εξορθολογισμό, καθώς και την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η ANADRASIS δραστηριοποιείται στον τομέα της Χρηματοδότητης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, καλύπτοντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών:

 • Διερεύνηση του βέλτιστου χρηματοδοτικού προγράμματος
 • Ενημέρωση και έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων της επιχείρησης, για την υπαγωγή της σε προγράμματα επιχορήγησης.
 • Προκαταρκτική Αξιολόγηση & Προϋπολογισμός της Επένδυσης
 • Προετοιμασία, υποβολή, παρακολούθηση και έλεγχος επενδυτικών σχεδίων σε επιχορηγούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. και την Ελλάδα
 • Σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής αυτού στα εκάστοτε προγράμματα επιχορήγησης
 • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) υπαγωγής σε Εθνικά και Κοινοτικά επιχορηγούμενα προγράμματα
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη έργων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα (Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Προετοιμασία, συντονισμός και διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων στα αρμόδια ελέγχου, που αφορούν την άρτια και σύμφωνα με το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο ολοκλήρωση του έργου
 • Διαχείριση-Διοίκηση του έργου με στόχο την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του έργου
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων που ενδέχεται να συνδέονται με την υλοποίηση του επενδυτικού έργου και ενημέρωση του φακέλου του επενδυτικού έργου
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Επιχειρήσεων
 • Χρονικός Προγραμματισμός Επενδυτικού Έργου