Επιδοτούμενα προγράμματα

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την ίδρυση & την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Επενδυτικός Νόμος

Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016) είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Οι στόχοι αυτοί θα επιτυγχάνονται με τις παρεχόμενες ενισχύσεις του νόμου, μέσω των ειδικών καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • ατομική επιχείρηση,
 • εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας,
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν υπό προϋποθέσεις.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί υπό προϋποθέσεις.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει υπό προϋποθέσεις.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

1. Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία

2. Δευτερογενής Τομέας:

 • Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 που αναφέρονται στις εξαιρέσεις

3. Στον τομέα του Τουρισμού:

 • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις.
 • εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters - συστάδες),
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια,
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (Ν. 4002/2011, Ν. 4179/2013 & Ν. 4276/2014)
 • Ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • Ίδρυσης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • Επέκτασης/εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, εφόσον δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης/εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • Εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει 5-ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.
 • Ίδρυση/ επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

4. Στον Τριτογενή Τομέα των Υπηρεσίων:

 • Εκδοτικές δραστηριότητες (εντύπων, λογισμικού κ.α)
 • Υπηρεσίες παραγωγής, προβολής, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

5. Στον τομέα Αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι κλάδοι:

 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistic)
 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων),
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίωνι

Καθεστώτα Ενισχύσεων

Τα καθεστώτα ενισχύσεων έτσι όπως αυτά καθορίζονται στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) είναι επιγραμματικά τα παρακάτω:

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ψηφίστικε και είναι σε ισχύ (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
NAI
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
NAI
 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
NAI

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

 • Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ
ΟΧΙ
 • Συνέργειες και Δικτυώσεις
ΟΧΙ

Γ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΧΙ

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΟΧΙ

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΝΑΙ

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Είδη Ενισχύσεων

Εννέα είναι οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις:

1. Δημόσια επιχορήγηση (επιδότηση) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης

2. Φορολογική απαλλαγή

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

4. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης

5. Χρηματοδοτικά εργαλεία

6. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια

7. Ταχεία αδειοδότηση

8. Δάνεια

9. Επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων

Τα παραπάνω διαφορετικά καθεστώτα μπορούν να παρέχονται είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης.

Ποσοστά Ενισχύσεων:

Από 10% έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Παρακάτω παρατιθεται ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων που τίθεται σε ισχύ απο 01.01.2017:

Περιφερεια Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) τόπου εγκατάστασης ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μεγάλη Μικρή Μεσαία Περιφέρειες του άρθρου 107 της Συνθήκης ΕΚ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗ 35% 45% 55% α
ΔΡΑΜΑ 35% 45% 55% α
ΈΒΡΟΣ 35% 45% 55% α
ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ 35% 45% 55% α
ΞΑΝΘΗ 35% 45% 55% α
KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 35% 45% 55% α
ΗΜΑΘΙΑ 35% 45% 55% α
ΚΙΛΚΙΣ 35% 45% 55% α
ΠΕΛΛΑ 35% 45% 55% α
ΠΙΕΡΙΑ 35% 45% 55% α
ΣΕΡΡΕΣ 35% 45% 55% α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 35% 45% 55% α
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 35% 45% 55% α
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 35% 45% 55% α
ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 35% 45% 55% α
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35% 45% 55% α
ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 35% 45% 55% α
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 35% 45% 55% α
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑ 35% 45% 55% α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 35% 45% 55% α
ΗΛΕΙΑ 35% 45% 55% α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ 35% 45% 55% α
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 35% 45% 55% α
ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 35% 45% 55% α
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ 35% 45% 55% α
ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ 35% 45% 55% α
ΧΙΟΣ 35% 45% 55% α
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 25% 35% 45% α
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 25% 35% 45% α
ΦΛΩΡΙΝΑ 25% 35% 45% α
ΓΡΕΒΕΝΑ 25% 35% 45% α
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 25% 35% 45% α
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25% 35% 45% α
ΙΘΑΚΗ,ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 25% 35% 45% α
ΛΕΥΚΑΔΑ 25% 35% 45% α
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25% 35% 45% α
ΛΑΣΙΘΙ 25% 35% 45% α
ΡΕΘΥΜΝΟ 25% 35% 45% α
ΧΑΝΙΑ 25% 35% 45% α
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 25% 35% 45% α
ΒΟΙΩΤΙΑ 25% 35% 45% α
ΕΥΒΟΙΑ 25% 35% 45% α
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 25% 35% 45% α
ΦΩΚΙΔΑ 25% 35% 45% α
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 20% 30% 40% γ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 20% 30% 40% γ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% γ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30% γ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30% γ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 10% 20% 30% γ

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η Ιδία συμμετοχή στο συνολικό κόστος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δύναται να καλυφεί εξολοκλήρου με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ δάνειο), η οποία μπορεί να τεκμηριώθει αρχικά, στο στάδιο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με επιστολή του Νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την πρόθεση λήψης δανείου, χωρίς να είναι απαραίτητη στο αρχικό αυτό στάδιο η προέγριση του δανείου. Εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης της ιδίας συμμετοχής μπορεί να είναι:

 • Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
 • Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης
 • Εξωτερική χρηματοδότηση (Τραπεζικό δάνειο / Xορήγηση δανείου από fund)

Καθεστώτα Ενίσχυσης που είναι σε ισχύ

Από τα παραπάνω θεσμοθετημένα οκτώ (8) Καθεστώτα Ενίσχυσης τέσσερα (4) από αυτά είναι σε ισχύ από τις 19/10/2016 και είναι εφικτή η υποβολή αίτησης ενίσχυσης επενδυτικών έργων. Τα καθεστώτα Ενίσχυσης τα οποία είναι σε ισχύ με είδη ενίσχυσης που παρέχονται μέσα από το κάθε καθεστών ενίσχυσης και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υποβολής αίτησης ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΦΕΚ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Φοροαπαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 19/10/2016 μέχρι 20/12/2016 ΦΕΚ ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ
Γενική Επιχειρηματικότητα Φοροαπαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 19/10/2016 μέχρι 20/12/2016 ΦΕΚ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού Φοροαπαλλαγή 19/10/2016 μέχρι 28/04/2016 ΦΕΚ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας Φοροαπαλλαγή έως 10% του ενισχυόμενου κόστους 19/10/2016 μέχρι 28/04/2016 ΦΕΚ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 

Τα υπόλοιπα 4 καθεστώτα αναμένεται να προκηρυχθούν με ξεχωριστές Υπουργικές Αποφάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα τέσσερα (4) καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου που είναι σε ισχύ, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς Μικρές επιχειρήσεις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού 500.000,00€ 250.000,00€ 150.000,00€ 100.000,00€ 50.000,00€
Γενική Επιχειρηματικότητα 500.000,00€ 250.000,00€ 150.000,00€ 100.000,00€ 50.000,00€
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 250.000,00€ 150.000,00€ 100.000,00€ 50.000,00€
Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης ορίζεται το ποσό των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τα καθεστώτα ενίσχυσης που είναι σε ισχύ, νοούνται οι κάτωθι:

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις - Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνικές - ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει πάυσει τη λειτουργία της

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
 • Αγορά, ανάπτυξη λογισμικού
 • Συστήματα οργάνωσης τηςεπιχείρησης

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες εκκίνησης
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σημεία από το κάθε ένα από τα τέσσερα (4) καθεστώτα ενίσχυσης που είναι σε ισχύ:

ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ
Δικαιούχοι Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι νέες. Ως «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.
Είδη Ενισχύσεων
 • Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 • Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
Ποσοστό Ενίσχυσης Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται εώς και 55% ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης βάσεις του υπό αναθεώρηση ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2017
Εντάσεις & ύψη ενισχύσεων
 • Επιχορήγηση: Παρέχεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Φορολογική απαλλαγή: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων Από 19/10/2016 μέχρι 20/12/2016

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δικαιούχοι Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση
Είδη Ενισχύσεων
 • Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 • Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
Ποσοστό Ενίσχυσης Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται εώς και 55% ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης βάσεις του υπό αναθεώρηση ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2017
Εντάσεις & ύψη ενισχύσεων
 • Επιχορήγηση: Παρέχεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Φορολογική απαλλαγή: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων Από 19/10/2016 μέχρι 20/12/2016

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δικαιούχοι Το σύνολο των επιχειρήσεων υφιστάμενων, υπό σύσταση/ίδρυση ή νέων
Είδη Ενισχύσεων Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
Ποσοστό Ενίσχυσης Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται εώς και 55% ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης βάσεις του υπό αναθεώρηση ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2017
Εντάσεις & ύψη ενισχύσεων Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης υπολογίζονται πάντα επί του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων Από 19/10/2016 μέχρι 28/04/2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Δικαιούχοι Το σύνολο των επιχειρήσεων υφιστάμενων, υπό σύσταση/ίδρυση ή νέων.
Είδη Ενισχύσεων
 • Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής.
 • Επιπλέον οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της φορολογικής απαλλαγής της. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.
Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων Από 19/10/2016 μέχρι 28/04/2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων εμπίπτουν επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εξωστρεφείς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες τεκμηριωμένα αύξησαν την εξωστρέφειά τους, την τελευταία τριετία.
 • Καινοτόμες Μικρομεσαίες επιχειρήσει, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών
 • Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς υπό προϋποθέσεις.
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους κατά 10% την τελευταία τριετία.
 • Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α’ 78),
 • Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ.,Ε.Π.Ε.Π.Ε.Β.Ο.,Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν.4399/2016 (Ορεινές, Μειονεκτικές, Πληθυσμιακή μείωση, Παραμεθώριες, Νησιωτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές)

Για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων το ποσοστό επιχορήγησης παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης

Έναρξη εργασιών Επενδυτικού Σχεδίου

 • Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.
 • Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.
 • Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου

Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων

 • Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης.
 • Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο.