Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Η ANADRASIS  παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας:

  • Εκπόνηση μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στην εργασία
  • Εκπόνηση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργου
  • Εκπόνηση Φ. Α. Υ. ή Σ. Α. Υ.
  • Συμβάσεις υποστήριξης Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
  • Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου
  • Εκπόνηση μελετών SEVESO, ATEX
  • Μελέτες Πυροπροστασίας