Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα που προκηρύσσονται ανά τακτα χρονικά διαστήματα.

Νέο προγράμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 το επόμενο χρονικό διάστημα με τίτλο:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)"

Νέο προγράμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 το επόμενο χρονικό διάστημα με τίτλο:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)"

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση).

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

  1. Παρεμβάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας/Προστασία Περιβάλλοντος
  2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παρεχόμενη υπηρεσία
  3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Υγιεινής και Ασφάλειας των χώρων
  4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μίας ετήσια μονάδας εργασίας ( 1 Ε.Μ.Ε).

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην πρόσκληση του προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,  φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: α’ τρίμηνο 2017.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 18 μήνες/24 μήνες.