Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα που προκηρύσσονται ανά τακτα χρονικά διαστήματα.

Νέο προγράμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 το επόμενο χρονικό διάστημα με τίτλο:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FRANCHISING"

Νέο προγράμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 το επόμενο χρονικό διάστημα με τίτλο:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FRANCHISING"

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
  • Μεταφορικά μέσα.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brandname.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 30.000 - 200.000 ευρώ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά  προτεραιότητα στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,  φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: α’ τρίμηνο 2017.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 18 μήνες/24 μήνες.